Javni poziv za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Na osnovu člana 24. a u skladu sa članom 22. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ br. 76/15, 35/18 i 41/18), a u skladu sa Odlukom o odoboravanju prodaje putničkog motornog vozila broj 04-11-576/20 od 14.09.2020. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH,  raspisuje

JAVNI POZIV

za prodaju službenog putničkog vozila putem postupka licitacije

sistemom zatvorenih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

II PODACI O VOZILU :


  1.  

  Marka i tip vozila:

  ŠKODA - OCTAVIA 

2.

  Model vozila:

  A5 1,9 TDI

3.

  Godine proizvodnje:

  2012

4.

  Broj šasije:

  TMBCS21Z4D2076430

5.

  Broj motora:

  BXEE20935

6.

  Radni obujam motora:

  1896

7.

  Snaga motora u KW:

  77

8.

  Vrsta motora:

  DIZEL

9.

  Boja vozila:

  CRNA

10.

  Registarske oznake:

  A80-J-250

11.

  Registrovana do:

  27.11.2020. godine

12. 

  Dodatna oprema:

  al. felge, dvozonska klima, ESP, daljinsko  zaključavanje

13.

  Pređena kilometraža

  252.300 km

14.

  Početna cijena:               

  7.894,00 KM

Vozilo je redovno održavano i servisirano u ovlaštenom servisu. 

III NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači vozilo mogu pogledati 21.09.2020. i 22.09.2020. godine u vremenu od 09,00 do 11,00 sati ispred ulaza u javnu garažu u ulici Nusreta Šišića Dede A2, Sarajevo.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica osim članova Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, zaposlenika Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i članova njihovih porodica.

Ponuda za fizička lica treba da sadrži podatke o licu (ime i prezime, broj lične karte ili broj pasoša, adresu i broj telefona).

Ponuda za pravna lica treba da sadrži podatke o pravnom licu (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime i prezime broj lične karte ili broj pasoša lica ovlaštenog za zastupanje, adresu i broj telefona).

Iznos ponude treba da bude iskazan u konvertibilnim markama (KM).

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi ponuđači dužni su na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH položiti kauciju u iznosu od 100,00 KM na dan otvaranja ponuda 22.09.2020. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati u ul. Maršala Tita br. 7, Sarajevo. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju. U slučaju da isti odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i ostaje za pokrivanje troškova ponovnog oglašavanja. Agencija zadžava pravo da sklopi ugovor sa sljedećem najpovoljnim ponuđačem.

Ostalim ponuđačima uplaćeni iznos će biti vraćen.

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti na dan otvaranja ponuda 22.09.2020. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati na protokol Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ul. Maršala Tita br. 7, Sarajevo, sa naznakom: „Za javni poziv za prodaju putničkog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda -  NE OTVARATI“.

Kupac je dužan za kupljeno putničko vozilo uplatiti puni iznos na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH transakcijski račun br. 1540011100651792 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, u roku od tri (3) dana od dana kada je njegova ponuda prihvaćena.

Troškove  prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.

V DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javno otvaranje ponuda održat će se 22.09.2020. godine u 12,05 sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ul. Maršala Tita br. 7, Sarajevo. 

Svi zainteresirani ponuđači mogu prisusutvovati  otvaranju ponuda.

Ponude koje pristignu nakon protoka roka za prijem ponuda, neće se uzimati u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni poziv.

VI DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 033/586-256, 586-243, 586-231.

Kontakt osobe: Adnan Šerak, Erdan Sušić.

Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine:  www.apf.gov.ba.