OBAVJEST O PRODAJI PREDMETA NA AUKCIJI BROJ 126

Kupoprodajni ugovor broj: 02-15-467-3/20 o prodaji Poslovne zgrade u privredi 1,2,3,4,5 sa ostalim neplodnim zemljištem u ukupnoj površini od 4.591 m² k.č. 1125/23 i poslovne zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište u ukupnoj površini od 4.340 m², k.č. 1125/24, sve upisano u zk.ul 812 KO Hadžići, u vlasništvu preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići, pod šifrom 11000320, potpisan je dana 20.08.2020. godine. U skladu sa navedenim ugovorom kupoprodajna cijena je 1.138.005,00 KM.

Kupoprodajni ugovor broj: 02-15-467-4/20 o prodaji Elektroenergetskog objekata i ostalog neplodnog zemljište, k.č. 1125/29, zk.ul. 812, KO Hadžići, ukupne površine 21 m², u vlasništvu preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići, pod šifrom 11000318, potpisan je dana 20.08.2020. godine. U skladu sa navedenim ugovorom kupoprodajna cijena je 5.978,28 KM.