11. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
Na 11.sjednici Upravnog odbora održanoj 29.05.2020.godine usvojen je Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2019.godine.