Inicijativa za pokretanje postupka sukcesivnih nabavki roba i usluga za 2020. godinu