Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju nekretnine „Hala br. 13“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 167/17–NO od 16.05.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju nekretnine „Hala br. 13“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:

Nekretnina „Hala br. 13“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000109

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

412,20 KM

Depozit:

41.220,00 KM

 

Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje je objekat „Hala br. 13“ koji se nalaze u Zenici, u Industrijskoj zoni „Šljivik“, koja predstavlja jedinstvenu ograđenu zonu sa 14 hala i 4 poslovna objekta, neposredno uz Željezaru Arcelor Mittal. Povezana je putnom mrežom, što čini efikasnim transport sirovina i finalnih proizvoda korisnika Zone, neopterećujući uže gradsko jezgro.

Hala je tipska, jednobrodna sa krovom na dvije vode, dimenzija i površine hale 40mx17m=680 m2.

 

Predmetna nekretnina upisana je u ZK broj: 667 K.O. SP_Zenica na k.č.s.p. 811 površine 687 m2,  što odgovara k.č.n.p. 330/15.

 

Napomena: U ZK ulošku od 19.05.2017. godine broj: 667 SP_Zenica,  u odjeljku C „teretni list“ upisane su zakonske hipoteke u korist Porezne uprave Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Zenica.

Kantonalni porezni ured Zenica dao je saglasnost za prodaju navedene nekretnine, broj: 13-4-01-15-21-2187/16 A.Se. od 29.05.2017.  godine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

1. Cijena  .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 412.200,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2. Zapošljavanje  ......................................................................................350 bodova ili 35%

Preuzimanje 1 (jednog) zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora,  u radni odnos, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

 

3. Investicije  .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 20.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Dodatno investiranje neće biti bodovano.

 

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjete iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezna su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa;

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, sa naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 28.07.2017. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet.

Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

 

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41 dana 01.08.2017. godine u 12:00 sati.

 

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret, tel. 033 586-238

Kontakt osoba u preduzeću: Nusreta Mašić-Mušinović, tel. 032 209-227.