Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta HOTEL „INTERNACIONAL“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 060/17–NO od 02.03.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta HOTEL „INTERNACIONAL“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:

Poslovni objekat HOTEL „INTERNACIONAL“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000313

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

9.800,00 KM

Depozit:

100.000,00 KM

 

Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje je objekat Hotel „Internacional“  koji se nalaze u Zenici, u ulici Kulina bana broj 29, u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u blizini stadiona „Bilino polje“, željezničke i autobuske stanice i sportsko rekreacionog centra „Kamberovića polje“.

Prostire se na zemljištu površine 1.227 m2, a sam objekat na 608 m2. Objekat je opremljen. Sastoji se od podzemne garaže za cca 40 mjesta sa pripadajućim vanjskim uređenjem, suterena, prizemlja, galerije, te sedam spratova sa cca 160 ležaja raspoređenih u četiri etaže (od 2. do 6. sprata) od čega je 30 jednokrevetnih 29 dvokrevetnih soba, te 4 apartmana.

U suterenu se nalaze sve pomoćne prostorije neophodne za namjensko funkcionisanje objekta. U prizemlju je prijemni hol, recepcija, mokri čvor, poslovni prostori, te caffe bar i ljetna bašta, za cca 180 mjesta.

Objekat ima galeriju sa cca 60 mjesta, dok je na prvom spratu restoran sa cca 220 mjesta za sjedenje sa terasom sa 40 mjesta, a na sedmom spratu se nalazi terasa sa 80 sjedišta.

Na drugo, četvrtom i sedmom spratu se nalaze konferencijske sale.

Hotel „Internacional“  je snabdijeven kompletnom infrastrukturom, priključen je na javnu elektrodistributivnu mrežu, gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Objekat se može zagrijavati putem vlastitog centralnog grijanja, kao i putem gradske toplovodne mreže. Na objektu je izvedena hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i požarna zaštita ugradnjom unutrašnje hidrantske mreže.

 

Predmetna nekretnina upisana je u ZK broj: 3918 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3 površine 1.227 m2,  ZK broj: 4018 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J1 površine 622,89 m2, ZK broj: 4019 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J2 površine 544,84 m2, ZK broj: 4020 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J3 površine 618,87 m2, ZK broj: 4021 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J4 površine 483,74 m2, ZK broj: 4022 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J5 površine 879,42 m2, ZK broj: 4023 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J6 površine 603,83 m2, ZK broj: 4024 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J7 površine 532,43 m2, ZK broj: 4025K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J8 površine 603,83 m2, ZK broj: 4026 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J9 površine 531,91 m2, ZK broj: 4027 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J10 površine 603,90 m2, ZK broj: 4028 K.O. SP_Zenica na k.č. 669/3EZ1U1J11 površine 546,67 m2.

 

Napomena: U ZK ulošcima od 05.06.2017. godine broj: 3918, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027 i 4028 SP_Zenica od 22.06.2016. godine,  u odjeljku C „teretni list“ upisane su zakonske hipoteke u korist Porezne uprave Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Zenica.

Kantonalni porezni ured Zenica dao je saglasnost za prodaju navedene nekretnine, broj: 13-4-01-15-21-2527-01/15 A.Se. od 17.03.2017.  godine.

Vlasništvo je ostvareno na parceli ispod objekta i u prostoru neposredno oko objekta. Za normalno korištenje objekta nužna je parcela na kojoj se nalazi podzemna garaža Hotela, kao i vanjski parking prostor, na kojima Željezara „Zenica“ ima pravo korištenja, te je shodno Zakonu o stvarnim pravima nadležnom Općinskom sudu u Zenici podnesen zahtjev za prava vlasništva nad istim.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

1. Cijena  .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 9.800.000,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2. Zapošljavanje  ......................................................................................350 bodova ili 35%

Preuzimanje 35 (tridesetpet) zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u radni odnos, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

 

3. Investicije  .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 980.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u svrhu proširenja djelatnosti.

Dodatno investiranje neće biti bodovano.

 

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjete iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezna su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa;

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, sa naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 21.07.2017. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet.

Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

 

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41 dana  25.07.2017. godine u 12:00 sati.

 

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret, tel. 033 586-238

Kontakt osoba u preduzeću: Nusreta Mašić-Mušinović, tel. 032 209-227.