Javni poziv broj 160 za prodaju imovine u vlasništvu „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:  27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj: 75/05) i  Odluke Nadzornog odbora  preduzeća TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići, broj: NO-00097/2019 od 14.11.2019. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje  

           

J A V N I  P O Z I V broj 160

za prodaju imovine u vlasništvu TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići

 metodom neposredne pogodbe

 

Prodavac:               TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići 

                                 putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                   Ulica 6. Mart , 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina

ID broj Prodavca:  4200357060005

Šifra predmeta:     11000317

Početna cijena:     196.000,00 KM

Depozit:                   19.600,00 KM

Naknada:                      200,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje je poslovna zgrada i ostalo neplodno zemljište upisani na k.č. 1125/30 u zk.ul. 812, KO Hadžići, ukupne površine 1.463 m².

Napomena: Odlukom Uprave preduzeća „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI“ d.d. Hadžići broj: UP-00128/2019 od 13.11.2019. godine definisano je da je početna cijena u iznosu od 196.000,00 KM ujedno i najniža cijena. Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.12. do 18.12.2019. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 18.12.2019. godine do 16:00 sati  u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Maršala Tita broj 7., dana 20.12.2019. godine u 10:00 sati.

 

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i  podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

 

Kontakt osobe u preduzeću:  Elvira Čengić               062 346 881                                               

Kontakt osobe u Agenciji:      Talić Fikret                   033 586 238

                                               Sabaheta Čongo         033 586 250