DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/10, 78/13, 95/15 i 96/18), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

R.b.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Prodavac

Početna cijena u KM

Metod prodaje

1.

11000318

Elektroenergetski objekat 1, ostalo neplodno zemljište, broj parcele 1125/29, zk.ul. 812, KO Hadžići,

ukupne površine 21 m²

„Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići

5.978,28

Aukcija

2.

11000319

Poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište, broj parcele 1125/23, 1125/24 i 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,

 ukupne površine 14.711 m²

„Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići

2.324.970,00

Aukcija