Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 125

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluka Nadzornog odbora preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići broj: NO-00005/2020 od 14.02.2020. godine i broj: NO-00007/2020 od 26.02.2020. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 125

 

Prodavac:     „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:             Ulica “6. marta” b.b., Hadžići, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4200357160005

 

Red.

Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

11000318

Elektroenergetski objekat 1, ostalo neplodno zemljište, broj parcele 1125/29, zk.ul. 812,

KO Hadžići,

ukupne površine 21 m²

5.978,28

597,80

59,70

2.

11000319

Poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište, broj parcele 1125/23, 1125/24 i 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,

ukupne površine 14.711 m²

2.324.970,00

100.000,00

100,00

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 21.04. do 29.04.2020. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 07.05.2020. godine u aukcijskom centru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 7, Sarajevo prema slijedećem rasporedu:

- za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u 11:00 sati

- za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u 12:00 sati

 

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 29.04.2020. godine do 14:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Čengić Elvira          062 346 881

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret              033 586 238

                                               Čongo Sabaheta    033 586 250