Javni poziv br. 66 za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe

Na temelju čl. 11. i 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97 - 4/09), čl. 15. Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora „NATRON“ Maglaj d.d. o prodaji predmeta u maloj privatizaciji, broj: NO-33/20 od 27.07.2020. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV br. 66.

za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe u maloj privatizaciji

 

 

Naziv preduzeća - Prodavac: „NATRON“ Maglaj d.d. sa sjedištem u Maglaju, Liješnica bb, IDB:  421818224001

 

Red.

br.

Šifra

predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

Početna

cijena KM

Depozit

KM

Naknada za

učešće KM

1.

040200804

Devastirana zgrada obrazovanja sa dvorištem, fiskulturno igralište i park koje se nalazi u naselju Omerdino polje, općina Maglaj i to na:

k.č.broj:2650/1;SPORTSKI POLIGON;

Dvorište P-7086m2

Zgrada obrazovanja P-670m2

k.č.broj:2650/2;SPORTSKI POLIGON;

Fiskulturno igralište P- 4631m2

k.č.broj:2652;ŠKOLSKI PARK;

Park P-3880m2

Sve upisano na K.O. Maglaj ukupne površine 16 267m2

Zemljište u površini od 670m2 predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, dok je preostalo zemljište sa namjenom dvorišta, parka i igrališta.

Lokacija je obuhvaćena Regulacionim planom i opremljena je raspoloživom gradskom infrastrukturom. Objektu i zemljištu pristupa se sa regionalnog puta R472 na relaciji Doboj-Maglaj-Zavidovići.

375.555,00

37.555,50

100.00

 

NAPOMENA: Ističemo, da se na  predmetu prodaje, tačnije na zemljištu pored devastirane zgrade obrazovanja nalazi jedan nelegalno izgrađeni objekat (hala) u dimenzijama 30,50 x 12,14 metara, ukupne površine 326,65 m2, a u vlasništvu je trećeg lica.

Shodno naprijed  navedenom, predmet kupoprodaje se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“, te se kupac odriče svih naknadnih prigovora prema prodavcu u vezi sa istim, tj. navedenu činjenicu neće smatrati skrivenom manom ili pravnim nedostatkom predmeta prodaje. 

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan, kontakt telefon br. 032/603-122  (Elmir Mustabašić).

Plaćanje se vrši 100 % u novcu (gotovinskim sredstvima).

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.

Aukcija/Dražba će biti održana dana  14.10.2020. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati sati.

Stjecanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji se prijavljuje učeće na aukciji/dražbi. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021otvoren kod ASA Banke dd Zenica najkasnije sedam (7) dana, prije početka aukcije/dražbe. Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona poštom ili lično najkasnije sedam (7) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati dana 07.10.2020. godine (srijeda).

Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi dva (2) sata prije početka aukcije/dražbe u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra.

Prilikom registracije učesnici na aukciji/dražbi su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 3. i čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/04 i 4/09)  i platiti naknadu za učešće.

Prodaja predmeta putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije/dražbe.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona lično, putem telefona broj: 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.  

Javni poziv za aukcijsku prodaju/prodaju putem javne dražbe, bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, dana 28.09.2020. godine( ponedjeljak).

 

 

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 96/18) a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PREMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

Red.

br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

i lokacija

IDB

Naziv vlasnika

Početna cijena KM

Metod prodaje

1.

040200804

Devastirana zgrada obrazovanja,

dvorište,

fiskulturno igralište i park u naselju Omerdino polje, Maglaj

421818224001

Natron Maglaj d.d.

375.555,00

aukcija/

dražba

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, 72 000 Zenica,  Zmaja od Bosne bb,

Telefoni: ++387 32/243 117; tel./fax: ++387 32/243 118