Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji za Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda  za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje na području Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Krupi V. broj: 1091/2021 od 01.07.2021. godine i Odluke Upravnog odbora o prodaji nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na području Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Krupi, broj: UOFZ-35/21 od 26.03.2021. godine i Saglasnosti broj: 02-15-417-3/21 i broj: FZ3/6-27-1-4/21 od 12.07.2021. godine

 

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

                   putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

 

 

 

Red.

br.

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

(KM)

Depozit

(KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 45,00 m2

Ul. Mirsada Crnkića, lamela broj V/I, prizemlje

20.000,00

2.000,00

20,00

2.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 41,00 m2

Ul. Mirsada Crnkića, lamela broj VI/I, prizemlje

20.000,00

2.000,00

20.00

3.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 32,00 m2

Ul. 511. slavne brdske brigade, SP 13, ulaz III, treći sprat, stan broj 21

15.500,00

1.550,00

15,50

4.

Stan u Bosanskoj Krupi., površine 42,00 m2

Ul. 511. slavne brdske brigade, SP 13G, ulaz II prizemlje, stan broj 18.

23.500,00

2.350,00

23,50

5.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 44,00 m2

Ul. 511. slavne brdske brigade, SP 9, ulaz I, drugi sprat, stan broj 4,

23.500,00

2.350,00

23,50

6.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 40,00 m2

Ul. 511. slavne brdske brigade, SP 13, ulaz III, prvi sprat, stan broj 14

22.000,00

2.200,00

22,00

7.

Stan u Bosanskoj Krupi površine 44,00 m2

Ul. 511. slavne brdske brigade, SP 38D, ulaz I, treći sprat, stan broj 10

23.000,00

2.300,00

23,00

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 14.07. do 22.07.2021. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 12.07.2021. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu i naknadi. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, najkasnije do podnošenja prijave.

Obrazac prijave sa priloženim kopijama uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 22.07.2021. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati dana 30.07.2021. godine u prostorijama FZ PIO/MIO, Kantonalna administrativna služba za Unsko – sanski kanton, ul. Safvet bega Bašagića 10, 77000 Bihać, u slijedećim terminima:

 

Predmet prodaje

Vrijeme

održavanja aukcije

Redni broj 1.

10:00

Redni broj 2.

10:15

Redni broj 3.

10:30

Redni broj 4

10:45

Redni broj 5.

11:00

Redni broj 6.

11:15

Redni broj 7.

11:30

 

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika aukcije će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama FZ PIO/MIO, Kantonalna administrativna služba za Unsko – sanski kanton, ul. Safvet bega Bašagića 10, 77000 Bihać. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija vrši rangiranje ponuda i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema  Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO

Begović Admir              tel.  037 319 005

Harčević Amel              tel.  037 471 104

                                                               

Kontakt osobe u Agenciji 

Fikret Talić                  tel.   033 586 238    

Sabaheta Čongo           tel.   033 586 250