Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Beogradu, Republika Srbija
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/12), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH dana,14.01.2021. godine objavljuje:

  

J A V N I  P O Z I V

                 

ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU NEKRETNINE U BEOGRADU,

REPUBLIKA SRBIJA

 

I.    PREDMET PRODAJE:

 

Predmet prodaje je nekretnina iz pasivnog podbilansa privrednih društava „Pretis“ d.d. Vogošća i „Unis Pretis“ d.o.o. Vogošća (Privredno društvo „Unis Pretis“ d.o.o. Vogošća je promjenilo naziv u „Unis Tools“ d.o.o. Vogošća - Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-14-001531 od 25.06.2014. godine) koja se nalazi u Beogradu, ul. Terazije br. 27, R. Srbija.

 

Poslovni prostor br. 5, površine 186,52 m2, na prvom spratu zgrade postojeće, na katastarskoj parceli broj 2864, upisanoj u List nepokretnosti broj1599, KO Stari Grad.

 

Poslovni prostor se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Kupac će snositi sve troškove u vezi uknjižbe prava svojine na nekretnini koja je predmet ovog javnog poziva, troškove javnobilježničke obrade kupoprodajnog ugovora, platiti porez na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, naknade i troškove koji se odnose na ovu nekretninu.

 

 

II.  CIJENA 

 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem stalnog sudskog vještaka građevinske struke iz 2012. godine i iznosi 300.000,00 EUR.

 

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

 

 

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

 

Pravo učestvovanja na aukciji imaju sva pravna i fizička lica koja dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 30.000,00 EUR, do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo ili preuzeti sa web stranice: www.apf.gov.ba

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 30.000,00 EUR i uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili 58.675,00 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 29.01.2021. godine do 15,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, II sprat.            

Aukcija će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ul. Maršala Tita 7/II sprat, Sarajevo, dana 08.02.2021. godine u 13,00 sati. Registracija učesnika aukcije počet će 2 (dva) sata prije početka aukcije.

Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM  koja se ne vraća učesnicima aukcije.

 

Obrazac za prijavu na aukciju i Pravila aukcije mogu se preuzeti na web stranici: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnika direktora za pasivni podbilans, tel. +387-33-586-231 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

 

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije će u roku od 3 (tri) dana nakon aukcije potpisati predugovor, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred javnim bilježnikom u Republici Srbiji zaključiti kupoprodajni ugovor.

 

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva.

 

Javni poziv je otvoren u periodu od 14.01.2021. godine do 29.01.2021. godine do 15,00 sati i objavljen je na web stranici Agencije za privatizaciju u Fedraciji Bosne i Hercegovine.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva je: 

Obrazac za prijavu za učešće na aukciji,  

Prednacrt predugovora o kupoprodaji

Pravila aukcije,

Procjena vrijednosti predmetne nekretnine.