Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 126

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići broj: NO-00031/2020 od 01.07.2020. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 126

 

Prodavac:     „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:             Ulica “6. mart” b.b., Hadžići, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4200357060005

 

Red.

Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

11000320

Poslovne zgrade u privredi 1,2,3,4,5 sa ostalim neplodnim zemljištem u ukupnoj površini od 4.591 m² k.č. 1125/23 i poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište u ukupnoj površini od 4.340 m², k.č. 1125/24, sve upisano u zk.ul 812 KO Hadžići.

Ukupna površina 8.931 m²

1.138.005,00

100.000,00

100,00

2.

11000321

Poslovna zgrada u privredi 1 i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,u ukupnoj površini od  5.780 m²

799.470,00

79.947,00

100,00

3.

11000318

Elektroenergetski objekat i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/29, zk.ul. 812,

KO Hadžići,

ukupne površine 21 m²

5.978,28

597,80

59,70

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.08. do 12.08.2020. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 20.08.2020.godine u aukcijskom centru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 7, Sarajevo prema slijedećem rasporedu:

- za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u 11:00 sati

- za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u 12:00 sati

- za predmet prodaje pod rednim brojem 3. u 13:00 sati

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 12.08.2020. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Čengić Elvira          062 346 881

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret              033 586 238

                                               Čongo Sabaheta    033 586 250