Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji-Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje stambena jedinica u Sarajevu

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje 4 (četiri) stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 68/16), Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine, broj: 02-19-976/14 i broj: FZ1/3-31-1-656-2/14, Aneksa I Ugovora zaključenog dana 11.03.2016.godine, broj: 02-19-976-1/14 i broj: FZ3/6/2-31-1-12-1/16, Aneksa II Ugovora, zaključenog dana 11.09.2017. godine, broj: 02-19-976-2/14 i broj: FZ1-31-1-23/16, Aneksa III Ugovora, zaključenog 11.04.2019. godine, broj: 02-19-976-3/14 i broj: FZ3/6-31-1-22-1/19 i Odluke broj: UOFZ-141/19 od 01.04.2019. godine o izmjeni Odluke Upravnog odbora broj: UOFZ-467/17 od 22.08.2017. godine o prodaji stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Sarajevo, ulica Esada Pašalića broj 9/IV, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Adresa:   Ulica Dubrovačka bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

Početna cijena:  26.235,00 KM

Depozit:                2.623,50 KM

Naknada:                  26,00 KM

Naziv predmeta prodaje: Stambena jedinica u ulici Esada Pašalića broj 9/IV u Sarajevu, površine 28,00 m², u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 22.04.2019. godine do 06.05.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine, broj: 02-19-976/14 i broj: FZ1/3-31-1-656-2/14, Aneksom I Ugovora zaključenog dana 11.03.2016.godine, broj: 02-19-976-1/14 i broj: FZ3/6/2-31-1-12-1/16,  Aneksom II Ugovora, zaključenog dana 11.09.2017. godine, broj: 02-19-976-2/14 i broj: FZ1-31-1-23/16, , Aneksom III Ugovora, zaključenog 11.04.2019. godine, broj: 02-19-976-3/14 i broj: FZ3/6-31-1-22-1/19 i drugim aktima u vezi prodaje navedene nekretnine regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 06.05.2019. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija će se održati dana 14.05.2019. u 12:00 sati, u aukcijskom centru, sala Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo.

 

 

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:   

Mahir Zuka            

Anja Njavro            

Alma Hasagić        

tel. 033 723 163

tel. 036 445 675

tel. 033 723 118

Kontakt osobe u Agenciji:                                   

Fikret Talić             

tel. 033 586 238   

 

Sabaheta Čongo    

tel. 033 586 250